1. כללי

 1. ברוכים הבאים ליישומוןהתחנה” (להלן: “היישומון“) לשימוש בכלי התחבורה השונים בישראל.
 2. היישומון הניתן להורדה ולשימוש באמצעות מכשיר הטלפון הנייד של המשתמש או כל מכשיר תואם אחר (להלןהיישומון). השירותים בהתאם ליישומון יוגדרו יחדיו (להלן – “השירותים“), מופעלים על ידי חברת נתיבי אילון בעמ (חברה מספר 510536352) שהינה חברה ממשלתית וזרוע ביצוע של משרדי הממשלה באמצעות משרד התחבורה (להלן  “המפעילאומפעיל היישומון“) באמצעות חברת ויה מוביליטי ישראל בעמ מדרך מנחם בגין 144 תל אביב, ח.פ. 515905438 (להלן – “הספק הטכנולוגי“).
 3. הורדת היישומון אינה כרוכה בתשלום עמלה למפעיל היישומון או לכל גורם אחר. התשלומים שיבוצעו באמצעות היישומון יהיו אך ורק תשלומי דמי נסיעה בתחבורה הציבורית כמפורט להלן.
 4. הורדת היישומון ו/או השימוש בשירות (כהגדרתו להלן) מעידים ומהווים אישור המשתמש על הסכמתו לתנאי שימוש אלה (להלן – “תנאי השימוש) כמו גם ליתר התנאים המופיעים ביישומון, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 5. תנאים אלה חלים על השימוש ביישומון ובשירות בכל אמצעי אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשב לוח וכדומה).
 6. יובהר, כי תנאי השימוש חלים אך ורק על השירות המתואר במסמך זה, כהגדרתו להלן, המאפשר תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות יישומון סלולרי. תנאי השימוש אינם חלים על שירותים נוספים, כהגדרתם בהסכם זה, שעשויים להינתן על ידי מפעיל היישומון, לגביהם יבוצע רישום נפרד ויחולו תנאי השימוש הרלוונטיים לשירות הנוסף.
 7. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאילו מתנאי השימוש, על המשתמש להימנע מלעשות כל שימוש ביישומון ולמחוק את היישומון.
 8. העתק מהסכם זה יישלח בחוזר לכתובת הדואר האלקטרוני שתמסור עם הרישום.
 9. תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, ביישומון, לרבות שימוש בשירותים (כהגדרתם להלן), והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעיל היישומון והמזמין (כהגדרתו להלן). הנך רשאי להשתמש ביישומון ובשירות אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה.
 10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין היישומון, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 11. הסכם זה, כפי שישתנה מעת לעת יהיה תקף ביחסי הצדדים כל עוד לא בוטל על ידי מפעיל היישומון או על ידי המשתמש. ביטול ההסכם יהיה במסירת הודעה בכתב לכתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים, כפי שיפורט להלן.
 12. תוכל לחזור ולקרוא את תנאי השימוש, כפי שישתנו מעת לעת, בכל עת, במקום המיועד לכך ביישומון.
 13. מטעמי נוחות, הסכם זה כתוב בלשון זכר, אך הוא מיועד לשני המינים.

*הסכם שימוש זה לא יחול על הנסיעות ברכבת הקלה בירושלים.

*תקרות התשלום היומיות והחודשיות שקבועות בצווי הפיקוח על מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית (כמפורט להלן) יחולו בשימוש ביישומון אחד ולא תתאפשר העברת זכות או חובה מיישומון אחד לאחר.

*כל תיקוף באמצעות היישומון יהווה הסכמה של הנוסע להוראת תשלום למפעיל היישומון.

2. אודות השירות

השירות המתואר במסמך זה מאפשר תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית (להלן –“הוראת תשלום”) באמצעות יישומון סלולרי המאפשר, בין היתר, הקמה ושימוש בחשבון מרוחק לצורך התשלום (להלן ביחד – “השירות” או “השירותים” או “אמצעי כרטוס”). השימוש בשירות מותנה בהסכמה לתנאי השימוש.

יודגש, כי כל תיקוף באמצעות היישומון, באופן שיתואר להלן, יהווה הוראת תשלום.

כל שירות אחר שיציע מפעיל היישומון, למעט סקרים, הודעות משובים ושירות המסלולן (שפי שיפורטו להלן), לרבות קבלת הודעות שאינן קשורות לשירות יחויב בהסכמה ובאישור פוזיטיביים ונפרדים של המשתמש.

3. הגדרות

 1. אמצעי תשלוםכרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון. מובהר כי לא ניתן יהיה לבצע תשלום באמצעות כרטיס נטען או נטען מראש.
 2. דמי הנסיעהתשלום עבור כל נסיעה שמפעיל היישומון רשאי לגבות מנוסעים כקבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השרות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), תשסג – 2003, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) התשעו 2015 ובצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) מס‘ 2 (התשעז – 2). בכלל זה כלולים הסדרי נסיעה המקנים הנחות ייעודיות (פרופיל מיטיב, כהגדרתו להלן) ואחרות כקבוע בצווים לעיל.
 3. הסדר נסיעההסדר שמקנה זכויות לנסיעה בקווי שירות באוטובוסים, ברכבת, בקווי מוניות השירות וברכבל.
 4. חודשחודש קלאנדרי בהתאם ללוח שנה לועזי.
 5. חשבון מרוחק/ חשבון משתמשמסגרת אישית שמשויכת למשתמש אצל מזמין השירות שמאפשרת לו, צריכת אוסף של שירותים, מבוססי מידע שמתקבל ממקורות שונים (מחר). השירותים מסופקים למשתמש בשירותי התחבורה הציבורית באמצעות מערכת מרכזית המקושרת באמצעי טכנולוגי, לרבות יישומון סלולרי או אתר אינטרנט.
 6. מזמין השירותמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו/או הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומי מטעמם.
 7. משתמש ו/או נוסעכל אדם העושה שימוש מכל סוג שהוא ביישומון.
 8. יוםמשעה 00:00 ועד 23:59.
 9. פרופיל מיטיבפרופיל משתמש המאפשר מימוש זכאות להנחה ייעודית בתעריפי הנסיעה על פי הדין ובהתאם לנהלים ולקריטריונים של משרד התחבורה.
 10. תיקוףאימות תשלום דמי נסיעה.
 11. תעריף מוגדלנוסע שלא שילם דמי נסיעה פרטנית או שלא מסר לנציג בעל רשיון את אישור התיקוף ו/או תשלום דמי הנסיעה בגין נסיעה זו, חייב לשלם את דמי הנסיעה לפי תעריף מוגדל שפרסם המפקח על התעבורה בי.פ. 6774 מיום 20 במרס 2014 וכפי שיעודכן מעת לעת.

4. אופן ההרשמה לשירות ועדכון פרופיל נוסע

 1. על מנת להצטרף לשירות ולהשתמש ביישומון יש צורך בפתיחת חשבון מרוחק שמחייב רישום הכולל מסירת פרטים אישיים לרבות אמצעי תשלום. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים שיכללו, בין היתר, שם מלא, מספר תעודת זהות, פרטי קשר חיוניים מינימאליים בלבד ופרטי אמצעי התשלום לצורך ביצוע החיוב. לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את הפרטים שיידרשו במסגרת הרישום לשירות, אך אם תבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים לא נוכל לספק לך את השירות הכרוך במסירת הפרטים.
 2. נוסע בעל זכות להנחה ייעודית, לרבות אזרח ותיק, יתבקש ליצור פרופיל מיטיב ולהעביר בעת ההרשמה או בכל עת לאחר מכן, את כלל המסמכים אשר נדרשים לשם כך. יודגש כי ללא יצירת פרופיל מתאים על בסיס כל המסמכים הנחוצים לא תתאפשר יצירת הפרופיל ומימוש הזכאות להנחה.
 3. תשומת לב המשתמשים לכך שאין כפל זכאות להנחה ובמקרה בו אושר למשתמש יותר מפרופיל מיטבי אחד בטעות, יהיה המשתמש זכאי להנחה הגבוהה מביניהם.
 4. הזכות להנחות ייעודיות כאמור במסגרת הפרופיל המיטיב הינה אישית ולא ניתנת להעברה ברישום ו/או בשימוש.
 5. ברירת המחדל לגובה דמי הנסיעה שייגבו מהמשתמש תהיה בהתאם להסדר נסיעה רגיל. נוסע שזכאי על פי דין להסדר נסיעה הכפוף לפרופיל מיטיב, לרבות הנחה מכח חוק אזרחים וותיקים, יהיה חייב לעמוד בכל האמור להלן כדי ליצור פרופיל מיטיב ביישומון כדי שיתאפשר לו לממש את זכאותו. נוסע שלא עמד בכל התנאים, לרבות אישור הפרופיל המיטיב כאמור בסעיף 4.2 לעיל, לא יהיה זכאי לממש את זכאותו ולא יבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תובענה נגד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות.
 6. לצורך קבלת פרופיל מיטיב, על פי כל דין, יידרש המשתמש לספק צילומי תעודות, מסמכים ואישורים מתאימים המעידים על הזכאות. משתמש שלא פעל לעדכון פרופיל מיטיב, יוגדר בפרופיל ברירת המחדל. קבלת ההנחות הייעודיות שמאפשר הפרופיל המיטיב מותנית בהשלמת ההליך הנדרש ביישומון, ובכלל זאת המצאת כלל המסמכים הנדרשים ובקבלת אישור הפרופיל המיטיב. יודגש כי ללא מילוי הפרטים הנדרשים וצירוף המסמכים כאמור, לא תוכל להיות זכאי להנחות בתעריפי התחבורה הציבורית. לאחר שיתקבל ביישומון אישור בדבר הצטרפותך תוכל להתחיל להשתמש ביישומון ובשירות.
 7. לאחר שיתקבל ביישומון אישור בדבר הצטרפות המשתמש, יוכל המשתמש להתחיל להשתמש ביישומון ובשירותים.
 8. ברישום ליישומון מסכים המשתמש כי הנתונים שימסור בעת הצטרפותו ליישומון יישמרו במאגרי המידע של מזמין השירות ו/או מי מטעמו לרבות המפעיל, והשימוש בהם יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות כמפורט להלן.
 9. ברישום ליישומון, מצהיר המשתמש כי כל הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת הרישום לשירות הם נכונים ומדויקים.

5. השימוש בשירות

בעת כניסה לאמצעי תחבורה ציבורית או לתחנה ממנה מופעל אמצעי תחבורה ציבורית, על המשתמש בשירות לבצע פעולת תיקוף.

6. אופן התיקוף

 1. מתבצע באופן הבא:
  • אמצעי תחבורה בהם קיים שער: בתחנות בהן קיים שער על המשתמש לבצע תיקוף באמצעות בקשה יזומה ביישומון. אסמכתת התיקוף שתתקבל תוצג ב QR code אותו יש להציג למכשיר האימות בשער. יש לבצע תהליך זהה לצורך פתיחת שער התחנה ביציאה.
  • אמצעי תחבורה בהם לא קיים שער והתיקוף מתבצע על כלי הרכב: לצורך ביצוע התיקוף יש לסרוק QR code הנמצא בכלי התחבורה ולהצהיר על יעד הנסיעה.
  • אמצעי תחבורה בהם לא קיים שער והתיקוף מתבצע מחוץ לכלי הרכב: לצורך ביצוע התיקוף יש לסרוק QR code הנמצא בתחנה ולהצהיר על יעד הנסיעה.
 2. יש לבצע תיקוף לפני כל התחלת שימוש באמצעי תחבורה ציבורית, ובסופו באמצעי תחבורה בהם קיים שער. יש לבצע פעולת תיקוף גם כאשר המשתמש עושה שימוש במספר אמצעי תחבורה ברצף, לרבות בנסיעות מעבר המבוצעות במשך 90 דקות ממועד התיקוף הקודם.
 3. בתום פעולת התיקוף יתקבל בחשבונו המרוחק של המשתמש ביישומון, אישור תיקוף בצורת QR code. על המשתמש לוודא קבלת אישור התיקוף.
 4. השלמת פעולת התיקוף מותנית בהשלמת הפרטים הנדרשים ביישומון, ובכלל זאת מילוי פרטים בדבר סוג אמצעי התחבורה ופרטי תחנת המוצא ויעד הנסיעה.
 5. מפעיל היישומון יהא רשאי לא לאשר ביצוע תיקוף במידה ואמצעי התשלום שנמסר בעת הרישום אינו בתוקף או כאשר למשתמש חוב שלא הוסדר עבור השימוש בשירות או מכל סיבה אחרת עליה יורה מזמין השירות. במקרה כזה לא יבוא המשתמש בכל דרישה ו/או טענה ו/או תובענה כלפי מפעיל השירות ו/או המזמין.
 6. המשתמש יוכל להיכנס לחשבון המרוחק ולהציג את ה- QR code המאשר את תיקוף הנסיעה במקרה בו יידרש לעשות כן על ידי גורמי פיקוח ואכיפה של מזמין השירות או המפעיל או הפועלים מטעמם.

 

7. תשלום

 1. הורדת היישומון והשימוש בשירות אינם מחייבים את המשתמש בעמלה או בתשלום, פרט לתשלום דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה הציבורית.
 2. גובה דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית, לרבות סוגי הסדרי הנסיעה והנחות ייעודיות על פי פרופיל המשתמש, נקבעים בצווים אשר באחריותם של שרי האוצר והתחבורה, מכוח חוק פיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957.
 3. התשלום בגין דמי הנסיעה ייעשה באמצעות היישומון, בדרך של חיוב אמצעי התשלום אשר פרטיו נמסרו בעת ההצטרפות לשירות או כל אמצעי תשלום שיעודכן לאחר מכן. דמי הנסיעה מחושבים ברמה חודשית בהתאם לשימושים שביצע המשתמש באותו חודש. עם רישום המשתמש לשירות, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לחיוב אמצעי התשלום כמפורט לעיל.
 4. גביית התשלום:
  1. גביית תשלום ממשתמשים אשר בחשבונם מעודכן כרטיס אשראי לצורך תשלום, תעשה בדרך של הוראת קבע, ביום ה– 25 בכל חודש קלנדרי בעד החודש העוקב.
  2. גביית התשלום ממשתמשים אשר מחשבונם מעודכן כרטיס Debit או כרטיס אשראי שהונפק מחוץ לישראל, תעשה בתום כל יום.
 5. על אמצעי התשלום להיות בתוקף בעת הרישום ובכל עת במהלך השימוש ביישומון ובשירות. היישומון מאפשר להחליף את אמצעי התשלום שנמסר בעת הרישום לשירות בכדי לעמוד בדרישה זו.
 6. המשתמש מחויב להודיע למפעיל היישומון מיד עם היוודע לו כי אמצעי התשלום שמסר אינו בתוקף או שיש מניעה כלשהי לחייב אותו, בצירוף אמצעי תשלום חלופי תקף.
 7. במסירת פרטי אמצעי התשלום מתחייב המשתמש כי הוא רשאי וזכאי לעשות שימוש באמצעי תשלום זה על פי כל דין.
 8. לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת ההצטרפות לשירות, אישור בדבר התשלום
 9. המשתמש יוכל להיכנס  לחשבון המקושר ולהציג את היסטורית הנסיעות שלו ופירוט השימושים לתקופה של עד 50 נסיעות או חיובים אחורה.
 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור להלן בדבר ביטול השימוש על ידי מפעיל היישומון, אם לא עלה בידי מפעיל היישומון לגבות את התשלום בגין דמי הנסיעה מאת המשתמש באמצעות אמצעי התשלום שנמסר על ידו, יהא המפעיל רשאי לפעול לפירעון החוב בכל דרך העומדת לרשותו על פי כל דין ולפי שיקול דעתו. המשתמש מתחייב לשאת במלוא ההוצאות אשר יהיו כרוכות בגביית חובו.
 11. ביקש המשתמש לחלוק על חיוב כלשהו בו חויב, יפנה אל המפעיל בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-45 ימים לאחר שהחיוב הוצג לראשונה בחשבונו.
 12. היישומון מאפשר למשתמש תיקוף ותשלום דמי נסיעה עבור שימוש של נוסע אחר, שאינו המשתמש, בתחבורה הציבורית. במקרה זה ייגבו מהמשתמש דמי הנסיעה המלאים לפי דין עבור נסיעה בודדת, ללא זכות מעבר של 90 דקות, ללא הנחות ייעודיות או הסדרים זמניים ו/או תקופתיים להם עשוי להיות זכאי הנוסע האחר, וללא חישוב תעריף הנסיעה ביישומון המבוצע עבור המשתמש בלבד.

8. תעריף מוגדל בגין אי תיקוף ו/או תשלום

חתימה על מסמך זה משמעה גם הצהרה של המשתמש כי ידועה לו חובתו לתקף ולשלם דמי נסיעה פרטנית ו/או למסור לנציג בעל רשיון את אישור התיקוף ו/או תשלום דמי הנסיעה בגין נסיעה זו, שאחרת יחויב לשלם את דמי הנסיעה בהתאם להוראות תעריף מוגדל שפרסם המפקח על התעבורה בי.פ. 6774 מיום 20 במרס 2014.

9. תנאים כלליים ושינויים בתנאי השימוש

 1. היישומון מסופק למשתמשכמות שהוא” (“as is”) ולפי זמינותו (“as available”) ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל היישומון והמזמין השירות בגין השירות, יכולותיו או מגבלותיו. מפעיל היישומון ומזמין השירות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, כלפי המשתמש, נוסע אחר ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בשל נזקים כלשהם וכל אובדן או נזק מסוג שהוא, אשר נגרמו לכל אדם, הקשור ו/או הנובע מהשירות ו/או מהשימוש ביישומון או בגין חסימת גישה ליישומון מכל סיבה שהיא, ו/או מחמת אי עמידת המשתמש בהוראות תנאי השימוש, לרבות בקשר עם תשלום דמי הנסיעה. הפסקת הגישה לא תשנה ו/או תבטל כל חוב שייווצר למשתמש כתוצאה מהשימוש ביישומון ו/או בשירות.
 2. מובהר בזאת כי אין באמור בתנאי השימוש להטיל אחריות על המפעיל ו/או נותן השירות ו/או מי מטעמם בגין מתן שירותי התחבורה ו/או בגין כל נזק ו/או הוצאה שאירעו למשתמש בעקבות השימוש בשירותי התחבורה, לרבות בגין איחורים במועדי נסיעה ו/או אירועי תאונה ו/או אירועים אחרים הנוגעים לנסיעה עצמה ו/או ללוחות הזמנים הנוגעים לנסיעות ו/או לרמת השירות הניתנת ו/או לכל אירוע אחר הנוגע לשירותי התחבורה הציבורית.
 3. זמינות היישומון ופונקציונאליות השירות תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולריים). מפעיל היישומון או מזמין השירות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתם, ככל שנעשה מאמץ סביר למנוע אותם.
 4. מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות יהיו רשאים, בכל עת, לחסום את גישתך ליישומון ו/או לביצוע פעולות בהם, ולקבלת השירות, כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לרבות בכל המקרים הבאים: חשש שהפרת את תנאי השימוש, חשש שהתבצע או עומד להתבצע שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה; התשלום לא נפרע במועדו או במלואו; חשש שהופרה או עומדת להיות מופרת כל הוראה אחרת של הסכם שימוש זה ו/או הוראה שתופיע במסכי היישומון ו/או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, והכל בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד ולמפעיל היישומון ו/או למזמין השירות על פי כל דין. מפעיל היישומון, יודיע על כך למשתמש מיד לאחר ביצוע החסימה, באמצעות היישומון או דואר אלקטרוני.
 5. מפעיל היישומון שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל אמצעי אחר כפי שימצא לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון היישומון.
 6. מפעיל היישומון שומר על זכותו לבקש פרטים נוספים בכדי לאשר את אמצעי התשלום.
 7. המשתמש מאשר ומסכים כי מפעיל היישומון לא יישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי, בגין חסימת גישה ליישומון מחמת אי עמידת המשתמש בהתחייבויותיו שעל פי הסכם זה, לרבות בקשר עם תשלום דמי הנסיעה. המפעיל יהיה רשאי, בכל עת, להפסיק באופן זמני את מתן השירותים, כולם או חלקם, וזאת לצורך תחזוקה.
 8. הפסקת הגישה לא תשנה ו/או תבטל כל חוב שייווצר כתוצאה מהשימוש ביישומון ו/או בשירות.
 9. מזמין השירות יהיה רשאי להורות למפעיל היישומון להפסיק שימוש ביישומון של משתמש אשר במהלך שנת שימוש (מיום הרישום ליישומון) הכחיש שתי עסקאות ומעלה, באופן מלא או חלקי, אשר נמצא לאחר בדיקה כי הן בוצעו ובידי המפעיל תיעוד מלא אודות ביצוע התיקוף ופרטי הנסיעה.
 10. מידע המתקבל מצדדים שלישייםמידע ונתונים מסוימים המופיעים ביישומון במסגרת השירות מתקבלים מצדדים שלישיים. מידע זה נמסר לך כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות של מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות ו/או מי מטעמם, או אחריות שלהם מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא.
 11. מפעיל היישומון ומזמין השירות (וכל מי מטעמם) אינם מתחייבים כי המידע והנתונים המופיעים ביישומון ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות והם אינם ערבים לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה ולא יישאו בכל אחריות בגין אי דיוקים במידע כאמור.
 12. המשתמש מחויב ליידע את מפעיל היישומון, מיד עם היוודע הדבר, בכל המקרים הבאים: שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון המרוחק, אובדן/גניבה הטלפון הסלולרי, אובדן/גניבה כרטיס האשראי. הודעה כאמור תישלח על ידי המשתמש למוקד השירות של מפעיל היישומון.
 13. המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, למעט בגין שימוש לרעה בכרטיס האשראי כפוף להוראות הדין.
 14. על מנת להקים את החשבון המרוחק ולעשות שימוש בשירות, עליך להיות מעל לגיל שמונהעשרה (18). אם המשתמש הוא מתחת לגיל 18, השימוש ביישומון מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במקרה בו הקטין מגיל 14 ומעלה נדרשת גםהסכמת הקטין עצמו. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס, הסכם זה לא תקף ואין עלייך לעשות כל שימוש ביישומון, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. במקרה והובא לידיעת מפעיל היישומון או מזמין השירות כי אדם מתחת לגיל 18 משתמש בשירותים, שלא בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל, מפעיל היישומון יהיה רשאי לעשות כל פעולה כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות חסימת המשתמש מקבלת השירותים וסגירת חשבונו.
 15. מפעיל היישומון רשאי לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף לפרסום שינויים מהותיים בדפי היישומון. המשך שימושך ביישומון ובשירות לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את השינויים.

10. שימושים אסורים ביישומון

המשתמש אינו רשאי (בין בעצמו ובין עלידי מי מטעמו): (א) להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסריתו/או בלתימורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד השירות; (ב) להשתמש בשירות למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של מפעיל היישומון ומזמין השירות בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת היישומון או השרתים והרשתות המאחסנים אותו; (ד) לעקוף ו/או לחבל באלו מהאמצעים המשמשים להגנה על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהשירות ללא הרשאה מפורשת של מפעיל היישומון בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע עלידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה (“crawlers”, “automated data mining tools” וכו‘); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, “תולעת” (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה  (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות היישומון; (ח) להפר אי אלו מתנאי השימוש.  

11. הודעות ועדכונים, סקרים ומשובים ופונקציית המסלולן

 1. בהורדת היישומון ושימוש בו בהתאם לתנאי שימוש אלה, המשתמש מסכים לכך כי מזמין השירות ו/או המפעיל רשאים לפנות אליו בהודעות, עדכונים, סקרים, משובים וכל מידע אחר הנוגע לשירות כמפורט בסעיף 2 לעיל, וכן לעשות שימוש במידע, זאת לצורך שיפור וייעול השירות כאמור על מנת לשפר את מערך התחבורה הציבורית בישראל. פניה יכול להיעשות באמצעות פניה ביישומון, דואל, מסרון וכן כל אמצעי אחר לרבות אמצעים אשר נמסרו על ידי המשתמש בעת הרישום. יובהר כי אין חובה על המשתמש להשיב למשובים וסקרים שישלחו ומענה כאמור אינו מהווה תנאי לשימוש ביישומון או לקבלת השירות. השימוש אשר יעשה במענה של משתמש לסקרים ולמשובים יהיה שימוש במידע שהוא אנונימי לצורך לעיבוד המידע, ניתוחו ובחינתו, לצורך מחקרים והאנליזות מתוך מטרהלשיפור השירות וייעול מערך התחבורה הציבורית בישראל.
 2. במסגרת השירותים הניתנים ביישומון, יוכל המשתמש לבחור להפעיל את פונקצייתמסלולןלתכנון מסלול הנסיעה (“מסלולן“). ככל שהמשתמש יבחר לעשות שימוש במסלולן, המידע שידרש למסור לצורך השימוש במסלולן, ישמר אצל המפעיל ו/או מזמין השירות ו/או מי מטעמם, לרבות מידע אישי, ויעשה בו שימוש בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות בסעיף ‎14 להלן. לא חלה חובה חוקי על המשתמש למסור מידע אישי במסלולן, ומסירת המידע נעשית בהתאם לרצונו ולצורך קבלת השירות.

12. שינויים ביישומון, הפסקת השירות ותמיכה

 1. על מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות ו/או מי מטעמם לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של היישומון. עם זאת, מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות עשויים מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של היישומון, ועשויים לשדרג באופן אוטומטי את גרסת היישומון. הנך נותן את הסכמתך לשדרוגים כאמור ומסכים כי תנאי השימוש יחולו עליהם.
 2. שירותי התיקוף והתשלום הם ייעודיו המרכזיים והעיקריים של היישומון. מפעיל היישומון ישמור על מתכונת שירות זו. אולם, מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות יהיו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה היישומון וצורתו מבלי לפגוע במתכונת השירות של שירותי התיקוף והתשלום. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות ככל שיתרחשו, אגב ביצועם.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות לשנות או למחוק כל או חלק מהיישומון, למעט מחיקת החלקים ביישומון הנוגעים לשירותי תיקוף ותשלום, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכן להפסיק בכל עת את מתן השירותים ביישומון, כולם או מקצתם. מפעיל היישומון יפרסם ביישומון הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
 4. מפעיל היישומון עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות היישומון. במידה שנודע לך על טעות או תקלה ביישומון, אנא הודע למפעיל היישומון.

13. סיום/ביטול ההתקשרות על ידי המשתמש

ביכולתך להפסיק את השימוש בחשבון על ידי סגירת החשבון המרוחק באמצעות פנייה בכתב למוקד שירות הלקוחות של מפעיל היישומון. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיומה בתוך 3 ימי עסקים. אין בסיום ההתקשרות כאמור כדי לגרוע ו/או לבטל את התחייבויותהמשתמש ו/או את התשלומים בהם התחייב אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות ו אלה ייגבו ביום התשלום הקבוע של המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבטל תשלומים אלה אצל חברת האשראי.

מובהר כי במקרה בו המשתמש לקוח של מפעיל היישומון בקשר עם שירותים נוספים המוצעים במסגרת היישומון ושהינם מעבר לשירות כהגדרתו בהסכם זה, סגירת החשבון המרוחק אינה מהווה ביטול התקשרות של המשתמש בקשר עם שירותים נוספים אלו. ביטול התקשרות של המשתמש בקשר עם שירותים נוספים שאישר כאמור, הינה כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של השירותים הנוספים

לתשומת ליבך, ביטול הרישום יביא לחסימת הכניסה לחשבון המרוחק ולחסימת האפשרות לעשות כל שימוש בשירותים. ככל ותחפוץ בעתיד לשוב ולעשות שימוש בשירותים יהיה עליך להירשם מחדש לשירות.

שים לב, מחיקת היישומון אינה מביאה לסגירת החשבון המרוחק. במידה ומחקת את היישומון והתקנת אותו מחדש, אנו נזהה אותך ונציג לך את החשבון המרוחק הפעיל.

לא ניתן להעביר חשבון מרוחק בין מפעילי יישומון שונים.

14. מדיניות הפרטיות

מטרת מדיניות הפרטיות

 1. מפעיל היישומון ומזמין השירות מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע האישי שאתה משתף. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את המדיניות ואת הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים ובנוגע לאיסוף ושימוש בסוגי המידע השונים המתקבלים ממך בעת השימוש בשירות ובפונקציית המסלולן, לרבות מטרות פעולות האיסוף והשימוש במידע ומסירת המידע לצדדים שלישיים.

סוגי מידע

 1. מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע, הנבדלים זה מזה. “מידע אישיהוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, פרטי תשלום, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, וכל פרטי אישי אחר שנמסר ו/או נתקבל אצל מפעיל היישומון בעת השימוש בשירות.
  בניגוד למידע האישי, מידע סטטיסטיהינו מידע הכולל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים.

תיאור כללי של פעולות האיסוף והשימוש במידע

 1. כלל פרטי המשתמש וכלל הנתונים שנמסרו ו/או נתקבלו אצל מפעיל היישומון בקשר עם השירות כהגדרתו בהסכם זה, לרבות המידע האישי שסיפקת ובכלל זאת פרטים אישיים, פרטי אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתוני מיקום, ומידע אודות השימוש שלך בשירות, באמצעות היישומון ו/או במסגרת פניה לשירות הלקוחות של מפעיל היישומון נשמרים במאגר המידע של מפעיל הישומון שהינו הבעלים הרשום של מאגר המידע. השימוש במידע נעשה בהתאם להוראות מזמין השירות והדין.
  מידע אישי לא מזוהה אודות סוג פרופיל המשתמש, היסטוריית השימושים ונתוני המיקום שתעשה ביישומון יועברו למזמין השירות ויישמר במאגר מידע נפרד של המזמין. כל המידע שנמסר למזמין השירות אינו מזוהה למעט במקרים של תלונה יזומה של משתמש האפליקציה או בעת מענה למשוב לצורך בירור ותחקור האירוע לשם שיפור השירות למשתמש.

המידע האישי

 1. מהיכן נאסף המידע האישי? – המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת תהליכי פתיחת חשבון, תיקוף נסיעה, ביקורת ו/או בכל תהליך נוסף שביצעת או שנקלט אוטומטית או השירותים המנויים בסעיף 11 לעיל, שבחרת לקבל במסגרת שימושך ביישומוןו/או במסגרת מתן שירות במוקד שירות הלקוחות של מפעיל היישומון, דרכו מוקלטות שיחות, וזאת בין אם סיימת להזין את המידע בשדות הרלוונטיים ושלחת אותו ובין אם לאו.
 2. מהן מטרות האיסוף והשימוש במידע האישי? – המידע האישי נאסף לצורך מתן השירות, שהינו תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות יישומון סלולרי. המידע שנאסף מאפשר רישום המשתמשים לשירות, תיקוף על ידי המשתמשים, התחשבנות וחיוב בגין הנסיעות, הפעלת מוקד שירות לקוחות, ומתן מענה למשתמשים בקשר עם השירות, לרבות בירורים, זיכויים והכחשות
 3. האם חלה חובה חוקית על המשתמש למסור את המידע האישי? – המידע שיימסר על ידך למפעיל היישומון ו/או למזמין נמסר מבחירתך, בהסכמתך, מרצונך החופשי והמלא ולא חלה עליך כל חובה חוקית למוסרו. במידה והחלטת למלא את הפרטים ו/או למסור פרטים אישיים, ייחשב הדבר כהסכמה מצידך למסירת הפרטים ואיסופם בהתאם לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו והאמור ביישומון ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 4. איזה מידע אישי נאסף ונשמר במאגר המידע? – ניתן לחלק את המידע האישי שנאסף ונשמר במאגר המידע לשלושה שלבים:
  1. הרישום לשירות
   על מנת להצטרף לשירות ולהשתמש ביישומון יש למסור שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, פרטי אמצעי התשלום לצורך ביצוע החיוב (פרטים אלו אינם נשמרים במאגר אלא אצל חברת מסוף), וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת מידע אישי כאמור על ידי המשתמש, הינה הכרחית לצורך השימוש בשירות ואם תבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים לא נוכל לספק לך את השירות.
   במסירת המידע האישי בשלב הרישום לשירות, הנך מסכים לקבל פניות ו/או מסרים בקשר עם השירות באמצעות פרטי הקשר שמסרת ביישומון. פרטי הקשר נדרשים לצורך יצירת קשר איתך בלבד. אתה רשאי למסור את המינימום של הפרטים הנדרש לכך, לפי נוחותך.
  2. יצירת פרופיל מיטיב (במקרה בו המשתמש מבקש לממש זכאות להנחה ייעודית בתעריפי הנסיעה) –
   לצורך קבלת פרופיל מיטיב, יש למסור מידע אישי, אשר עשוי לכלול בין היתר צילומי תעודות, מסמכים ואישורים מתאימים (לרבות רפואיים) המעידים על הזכאות, בהתאם לפרופיל המיטבי המבוקש. מסירת מידע אישי זה הינה הכרחית לצורך קבלת פרופיל מיטיב, וככל שאתה זכאי לפרופיל מיטיב, לא תוכל ליהנות מזכות זו במסגרת השירות מבלי למסור את המידע האישי המבוקש.
  3. השימוש בשירות –
   בעת השימוש בשירות, וכן בעת שימוש בפונקציית המסלולן שביישומון, ייאסף וישמר המידע האישי הבא –
   נקודת הגישה לנסיעה, שעת התיקוף, מספר הנוסעים הנוספים (ככל שקיימים), מיקום המשתמש (בהתאם ל- GPS, בנסיעה באמצעי תחבורה הציבורית ללא שערים); נקודת יציאה מהתחבורה הציבורית (בנסיעה באמצעי תחבורה עם תחנות סגורות).
 1. האם םמפעיל היישומון רשאי לבקש מידע אישי נוסף במסגרת השירות? –מאגר המידע לשירות התשלום והתיקוף כולל את הפרטים המינימליים הנדרשים לצורך מתן השירות. מפעיל היישומון יהא רשאי לבקש מהמשתמש מידע אישי נוסף ואולם מידע זה יימסר על ידך מבחירתך, מרצונך החופשי והמלא, במהלך השימוש ביישומון ובשירות, והדבר לא יהווה תנאי לקבלת השירות. מידע נוסף כאמור בסעיף זה עשוי לכלול את גילך, מקום מגוריך, פרטי קשר נוספים שלך, מצבך המשפחתי, פרטים שונים הנוגעים למצבך הכלכלי ולשירותים שאתה מגלה בהם עניין, הכשרתך המקצועית, השכלתך ופרטי מידע נוספיםאשר מסירתם תלויה בהסכמת המשתמש בלבד, והם אינם הכרחיים לצורך מתן השירות.
 2. מהם השימושים שייעשו במידע האישי? – השימושים המותרים במידע האישי שנאסף אודות המשתמשים בשירות הינם אלו:
  • לתפעל, לנהל ולספק את השירות, ובכלל זה, בקרה לצורך מתן ושיפור השירות (כגון: זיהוי המשתמש, טיפול בפניות, שירות תמיכה טכנית וגילוי הונאות). מפעיל הישומון ישתמש במידע אישי על מנת להשיב לשאלות המשתמש אודות השימוש בשירות, וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
  • התחשבנות כספית ובקרה מול מפעילי התחבורה הציבורית.
 3. לכמה זמן יישמר המידע האישי? המידע והנתונים בנוגע למשתמשים יישמר במאגר המידע של מפעיל היישומון, לתקופות המינימום הנדרשות על מנת למלא את מטרות השימוש במידע כמתואר בהסכם זה, להגן או לעמוד על זכויות משפטיות, ובהתאם לדרישות הדין. במקרה בו ההתקשרות באה לסיומה על ידי פנייה בכתב של המשתמש לסגירת החשבון המרוחק, המידע האישי שיישמר לגביך יהיה רק לצורך הגנה או עמידה על זכויות משפטיות בהתאם לדרישות הדין.
 4. האם המידע האישי מועבר לצדדים שלישיים? – מפעיל היישומון ו/או המזמין רשאי להעביר את המידע האישי לספקי שירות מטעמו וקבלני משנה המסייעים לו במתן השירות, כדוגמת הספק הטכנולוגי (“צד שלישי“) למטרות ושימושים אלו בלבד:
  תפעול, תמיכה ומתן השירותכולל צפייה של הצד השלישי במידע אישי לצורך מתן מענה לפניות וביצוע פעולות חישוביות כחלק ממתן השירות (הפקת חשבוניות למשתמשים, חישוב הסכום לתשלום, ביצוע חיוב המשתמשים).
  עיבוד מידע אישי לצורךהתממה” (הסרת פרטים מזהים)- מפעיל היישומון רשאי להעביר את המידע האישי לצד שלישי שיעבד את המידע לצורך ההתממה. לאחר ביצוע ההתממה, הצד השלישי ימחק את המידע האישי ולא יעשה בו כל שימוש.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל היישומון ומזמין השירות רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע אישי במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין; (ב) לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

מידע סטטיסטי (מידע שאינו אישי)

 1. מידע סטטיסטיהינו מידע הכולל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים.
 2. מפעיל היישומון ומזמין השירות רשאים לאסוף אודותיך גם מידע של שירותי תחבורה ציבוריתבאופן שאינו מזהה אותך, ושהינו מידע שאינו אישי
 3. המידע שתמסור ושייצבר במהלך השימוש הרגיל ישמש באופן אגרגטיבי (ללא אפשרות לקשור בין פרטי המשתמש לנתונים) לצרכי מחקר ותכנון של מזמין השירות לרבות: בחינת ביקושים, צרכים ושירותים בקשר עם נסיעות בתחבורה הציבורית, בין היתר מתוך מטרה לשיפור השירות וייעול מערך התחבורה הציבורית בישראל. במסגרת זו אישור הסכם זה מהוה אישור פרטני גם לשימוש בנתונים כאמור.
 4. מפעיל היישומון ו/או מי מטעמו רשאי לשמור מידע סטטיסטי ללא כל מגבלות.
 5. מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל היישומון ומזמין השירות וגופים נוספים העוסקים בעיבוד נתונים, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע לא אישי על מנת לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצורך טיוב התחבורה הציבורית ורשת הכבישים.
 6. במסגרת השימוש בשירות ייאסף ויישמר מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פסיבי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי משתמש). בדומה ליישומונים רבים אחרים, ייתכן וייאסף באופן אוטומטי מידע לא אישי, אשר ינותח על ידי מפעיל היישומון ו/או מי מטעמו על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים עושים שימוש ביישומון ולצורך ניהולו, שיפורו וקידום השירות. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי. יובהר, כי מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות ומפעיל היישומון ו/או מזמין השירות ו/או מי מטעמם אשר מסייעים להם להוציא לפעול את מטרות האיסוף והמחקר של מידע סטטיסטי רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות.

15. דפדפן האינטרנט

דפדפן האינטרנט שלך והיישומון מעבירים באופן אוטומטי ובעילום שם, חלק מאותו המידע הלא אישי שייתכן וייאסף, שעשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, כתובות URL של אתרי אינטרנט בהם ביקרת, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שממנה פנית, חומרים שהורדת מהאתר וכיוב. המידע הלא אישי נאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות לרבות קבצי “Cookies” וטכנולוגיות אחרות, לצורכי ניתוח המידע. אם המשתמש לא רוצה בשימוש ב- Cookies או בטכנולוגיות האחרות, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בטלפון הנייד או במחשב המשתמש. נטרול Cookies או הטכנולוגיות האחרות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות ביישומון. בנוסף לכך, משתמש יכול למחוק את ה-Cookies במכשירו או במחשב שלו בכל רגע.

כללי

  1. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ישמור מפעיל היישומון ומי מטעמו בסודיות כל מידע המצוי ברשותו אודות המשתמש, אלא אם כן חויב למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילותו של מפעיל היישומון ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינו.
  2. מפעיל היישומון לא יפגע בפרטיותו של המשתמש וימלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמא-1981, והוראות כל דין אחר בעניין.

16. מדיניות הפרטיות עבור שירותים נוספים

  1. מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל, נוגעת לפעילות בשירות בלבד. היישומון עשוי לכלול במסגרתם מתן שירותים נוספים (לעיל ולהלן – “שירותים נוספים“), שהינם מעבר לשירות כהגדרתו בהסכם זה, והכל בכפוף למפורט בסעיף זה להלן.
  2. במידה וירצה המשתמש להשתמש בשירותים נוספים, יהיה על המשתמש לאשר תנאי שימוש של שירותים נוספים (כמפורט בתנאי השימוש של השירותים הנוספים).
  3. מזמין השירות אינו נושא באחריות מכל סוג שהיא בקשר עם השירותים הנוספים והמידע הנוסף שתמסור בקשר אליהם, ובכלל זאת בקשר עם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות שיפורסמו ו/או יינתנו במסגרת היישומון בקשר עם השירותים הנוספים ובכלל זאת הוא אינו צד לכל עסקה שתסוכם בקשר לשירותים הנוספים.
  4. יובהר, כי מידע ונתונים המופיעים ביישומון לעניין השירותים הנוספים עשוי להתקבל גם מצדדים שלישיים, והוא נמסר למשתמש כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות של מזמין השירות, או אחריות שלו מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא.
  5. מפעיל היישומון יהא רשאי לספק שירותים נוספים למשתמש, ובלבד שניתנה הסכמה פוזיטיבית של המשתמש לתנאי השימוש.
  6. מפעיל היישומון ו/או המזמין יהא רשאי לשלוח למשתמש דיוור ישיר ולהשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמש ביישומון, לרבות נתוני המיקום והיסטוריית השימושים של המשתמש, הנאסף בקשר עם השימוש של המשתמש בשירות וזאת לצורכי תפעול היישומון ושיפור התחבורה הציבורית בישראל וכן ליידע אותו במוצרים ושירותים תחבורתיים נוספים ובין היתר, שירותי תחבורה ומוביליטי As service המותאמים אליו והעשויים לעניין אותו, ובלבד שכאמורבסעיף 16.2 לעיל, המשתמש נתן הסכמתו ביישומון לכך ו/או אישור ובתנאי השימוש של כל ספק שירות
  7. המשתמש יהיה רשאי להורות על ביטול הרשאה שנתן כאמור, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת פנייה בכתב למוקד השירות של מפעיל היישומון. יובהר, כי במידה והמשתמש הינו לקוח של מפעיל היישומון ו/או של גוף שהינו חלק ממנו בקשר עם שירותים נוספים או אחרים, מפעיל היישומון ו/או הגוף שהינו חלק ממנו יהיו רשאים להשתמש במידע שיש בידיהם אודות המשתמש (שלא בקשר עם השירות כהגדרתו בהסכם זה) בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לשירותים הנוספים או האחרים אותם אישר המשתמש.
  8. מפעיל היישומון יוכל לשנות מעת לעת את מתן השירותים הנוספים ושינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי נוחות, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות ככל שיתרחשו, אגב ביצועם.
  9. יובהר, כי מדיניות הפרטיות בסעיף זה נוגעת לשירותים נוספים שיוצעו במסגרת היישומון. במקרה בו היישומון יכלול הפניות או קישורים ליישומונים או לאתרים אחרים, נוהגי הפרטיות שיחולו הינם אלה שיופיעו ביישומונים או האתרים האחרים.

17. אבטחת המידע

  1. מפעיל היישומון ו/או מי מטעמו משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע לצורך הגנה על המידע על המשתמשים. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה ליישומון ולמאגרי הנתונים ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב או הטלפון בו הינך עושה שימוש לבין המחשבים והשרתים שבשימוש מפעיל היישומון, ולהיפך.
  2. הנך מאשר בזה כי מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות ו/או הספק הטכנולוגי לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה ליישומון ו/או למאגרי הנתונים ו/או לתעבורת הנתונים כאמור, וזאת ככל שמפעיל היישומון (או מי מטעמו) נקט בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה
  3. בשום מקרה לא תחול על מפעיל היישומון ו/או על מזמין השירות ו/או על מי מטעמם (לרבות הספק הטכנולוגי) אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצב), כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש ביישומון ובשירות, תהא אשר תהא העילה או סיבת הנזק, על אף האמור בכל דין או הסכם.
   הנך זכאי לעיין במידע שעלייך המוחזק במאגר המידע. מימוש הזכות ייעשה בתיאום עם מפעיל היישומון. אם עיינת במידע עליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הינך רשאי לפנות למפעיל היישומון בבקשה לתקן את המידע.

18. זכויות קניין רוחני

  1. מפעיל היישומון מעניק למשתמש בזאת, והמשתמש מקבל, רשיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רשיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש ביישומון על גבי מכשיר תקשורת, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי שימוש אלה ולצורך קבלת השירות. מפעיל היישומון שומר לעצמו את כל הזכויות ביישומון אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רשיון זה במפורש.
  2. במערכת היחסים שבין מפעיל היישומון למשתמש, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ביישומון, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של מפעיל היישומון בלבד והן קניינו הבלעדי של מפעיל היישומון ויישארו קניינה הבלעדי. זאת לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוב הקיימים ו/או מגולמים ביישומון הינם בבעלות הבלעדית של מפעיל היישומון ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה כדי להעביר אליך כל זכות ביישומון או בקשר אליו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאיו של תנאי שימוש זהכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ביישומון, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות /או מי מטעמם בלבד באופן בלעדי. אין במתן זכות השימוש כאמור לעיל כדי להעניק למשתמש כל זכות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת ביישומון, בשירותים ובכל תוכן הכלול בהם, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, מידע סודי או מסחרי, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, מדגמים, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
  3. הנך מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את היישומון לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של היישומון; (ב) למכור, לתת רשיון או רשיון משנה, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את היישומון לטובת צדדים שלישיים; (ד) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של היישומון או ניסיון לגלות את קוד המקור של היישומון; (ה) לעשות שימוש ביישומון לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. מובהר כי רשיון שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי היישומון; ו/ או באיסוף ושימוש במידע כלשהו המוצג בדפיי היישומון; ו/או הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; ו/או כל שימוש אחר בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
  4. ככל שתשלח למפעיל היישומון ו/או למזמין השירות הערות, הצעות, שיפורים או כל חומר הנוגע ליישומון, לרבות אך לא רק, פיתוחו, עיצובו, קידומו, לא תהיה לזכאי לכל תמורה או פיצוי בגין שימוש מפעיל היישומון בהם, והנך נותן בזאת רשיון בלתי הדיר למפעיל היישומון ולספק הטכנולוגי לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

19. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר

מפעיל היישומון, מזמין השירות ומי מטעמם, משקיעים מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתם של מפעיל היישומון ומזמין השירות למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, “תולעים” (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות(malwares),  או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של מפעיל היישומון ומזמין השירות, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או למפעיל היישומון ולמזמין השירות, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות היישומון, התוכן ו/או השירותים.

קישורים מסוימים אשר עשויים להופיע ביישומון, מאפשרים למשתמש להיכנס לאתרים, יישומונים או לשירותים אחרים שאינם של המפעיל (לרבות קישורים לשירותים נוספים, כמפורט בסעיף 16 לעיל). אתרים, יישומונים ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת המפעיל וקישור להם מובא לנוחות המשתמש בלבד; אין בהכללת קישורים אלה משום אישור לחומר המופיע בהם או המלצה לקבלת השירותים המוצעים בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים, היישומונים או השירותים האמורים. המפעיל ו/או המזמין ו/או הספק הטכנולוגי אינם אחראים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם.

20. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

היישומון עשוי להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי”). הינך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם היישומון אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו בנוגע לרכיבי צד שלישי אלו בלבד. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה ומפעיל היישומון ומזמין השירות מסירים כל אחריות הקשורה בכך. המשתמש מכיר בכך שמפעיל היישומון ומזמין השירות והספק הטכנולוגי אינם היוצר, הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי, מפעיל היישומון ומזמין השירות אינם מעניקים כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר.

21. המחאת זכויות

מזמין השירותים רשאי להמחות ו/או להעביר את הזכויות ו/או החובות על פי תנאי השימוש לכל גוף אחר במקום המפעיל, וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת המשתמש או להודיע לו על כך. המשתמש לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ביישומון ו/או לפי תנאי השימוש, ללא הסכמת המפעיל ו/או מזמין השירות, וכל ההמחאה ו/או העברה כאמור תהיה בטלה ומובטלת.

22. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעיל היישומון ומזמין השירות ומי מטעמם (לרבות הספק הטכנולוגי), בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, אבדן מוניטין, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות.

23. דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה ועל פרשנותם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מתנאי שימוש אלה.

 

World-changing ideas. Right in your inbox.

Be the first to know about the latest transportation news and innovations.

Mailbox illustration.

Congrats — you're in!

Please fill out the following details:

Interested in learning more about our unique services? Sign up!

Thank you!

We're grateful to have you in our community.

Thumbs up illustration